Maatschappelijk verantwoord ondernemen door BRI Groep:

BRI groep houdt zich sinds 2007 bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hiervoor is gekozen omdat in de visie van de BRI Groep met de natuur en de mensheid beter kan en moet worden omgegaan om voor toekomstige generaties een leefbaar klimaat te kunnen garanderen.

Om deze Visie handen en voeten te geven is het beleid van de BRI groep erop gericht een prettig werkklimaat te creëren voor haar medewerkers en zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame materialen en installaties. Tevens staat het cradle to cradle principe bij de BRI groep hoog in het vandaal

Personeel en MVO:
Voor de medewerkers wordt een werkklimaat gecreëerd waarbinnen een ieder zich thuis kan voelen. Er wordt veel aandacht besteed aan persoonlijk welzijn en veiligheid. Voor de medewerkers worden diverse zaken georganiseerd in het kader van gezond leven en werken. BRI Groep is ISO 9001, ISO 14001 en VCA** gecertificeerd, hierdoor zijn de werkmethodes gestandaardiseerd en worden steeds geoptimaliseerd. Medewerkers worden betrokken bij het inrichten van het bedrijfsproces om zo een grote betrokkenheid te creëren. Het beleid van de BRI groep is gericht op een langdurige goede relatie met haar medewerkers om zo het kwaliteitsniveau op peil te houden.

Leveranciers en MVO:
BRI groep levert een groot aantal materialen en apparatuur bij haar opdrachtgevers.

Voor alle door ons geleverde materialen zijn afspraken gemaakt met betrekking tot duurzaamheid en kwaliteit. BRI Groep is aangesloten bij een inkoop organisatie welke ook de duurzaamheidgedachte onderschrijft. Een van de selectiecriteria om zaken te doen met deze inkoop organisatie en dus de BRI Groep is de mate waarin de leverancier de duurzaamheidvisie onderschrijft. Op deze wijze verzekeren wij ons van het door de keten heen verankeren van de duurzaamheid en kwaliteit.

Opdrachtgevers en MVO:
BRI Groep is een adviserend installatiebedrijf en zit graag met de opdrachtgever om tafel om over duurzaamheidvraagstukken  met betrekking tot de installaties te praten.  Door met de opdrachtgever diverse mogelijkheden te bespreken proberen wij een balans te vinden tussen kwaliteit, duurzaamheid en kostprijs. Wij kijken niet alleen naar de kostprijs bij ontwikkeling maar meer naar de kosten van exploitatie en energieverbruik in de toekomst. Hierdoor vallen de Total Cost of Ownership over de hele levenscyclus van een te ontwerpen gebouw vaak gunstiger uit.

Tevens is de BRI groep een voorloper op het gebied van het werken met Building Information Modelling (BIM). Hierdoor kan de opdrachtgever veel voordeel behalen in het kader van duurzaamheid en hergebruik van materialen (Cradle to Cradle).

BRI Groep en Milieu:
BRI Groep is ISO 14001 gecertificeerd, onderdeel hiervan is de milieuzorg.

Milieubewust installeren is voor de BRI Groep een belangrijke opgave. Binnen de BRI Groep zijn de milieuregels en milieuprocedures opgesteld die ervoor moeten zorgdragen dat het milieu bij de realisatie van projecten zo min mogelijk wordt belast. We hebben een ARBO-beleidsmedewerker die tevens milieuzaken in zijn portefeuille heeft.

Ter ondersteuning van de medewerkers is een milieu-informatiepunt beschikbaar (hoofd uitvoering) waarbij iedere medewerker van de BRI Groep terecht kan met vragen betreffende bouwafval en milieu. Informatie wordt verstrekt over wettelijke regelingen, verordeningen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van milieu en ervaringen op andere bouwplaatsen.
De milieu regels die door de BRI Groep zijn opgesteld en dienen te worden nageleefd zijn:

 • Het opnemen van bepalingen in de algemene inkoop-en onderaannemingsvoorwaarden met betrekking tot het vrijkomen van afval
 • Overleg met leveranciers in welke mate hun emballage wordt teruggenomen
 • Breuk en afkeur wordt zoveel mogelijk voorkomen door inspectie inde fabriek of bij aflevering
 • Materialen worden zoveel mogelijk op maat en in de juist hoeveelheden afgeroepen
 • Materialen worden op de juiste wijze opgeslagen, zonodig beschermd tegen vocht, weersinvloeden, beschadigingen en ontstekingsbronnen in verband met brand
 • Bruikbare materiaalresten worden zoveel mogelijk hergebruikt of verkocht
 • Kabelhaspels en pallets worden zoveel mogelijk door de leverancier retour genomen
 • Afval wordt niet verbrand
 • Overslag, aftappen of overgieten van schadelijke vloeistoffen vindt boven een opvangbak plaats
 • Het scheiden inzamelen van recyclebaar en niet-recyclebaar afval
 • Restanten kabel, pvc en overige kunststoffen worden ingezameld en gescheiden van metaal, papier en verpakkingsmateriaal
 • De snijverliezen van kabels en buizen tot een minimum te beperken
 • Indien mogelijk wordt er gekozen voor minder milieu belastende materialen
 • Orde en netheid op de bouwplaats wordt goed gehandhaafd

Milieuprocedures:
Procedures die door de BRI Groep zijn getroffen om de milieuverontreiniging op de bouwplaatsen terug te dringen zijn:

Huisafval / papier / kabelresten
:dit wordt zowel op bedrijfslocatie als werklocatie in de 
daarvoor bestemde containers gedeponeerd en door de gemeentelijke of een
verwerkingsbedrijf afgevoerd.

Lichtbronnen + armaturen
: Bij uitvoering van een project  wordt zo mogelijk vooraf bepaalt, 
of er sprake is van het vrijkomen en de verplichting tot het afvoeren van dit afval.
Op de 
projectbon of werkbon wordt dit genoteerd. Kleine hoeveelheden van dit afval, moet vanaf  de werklocatie worden afgevoerd naar de bedrijfslocatie en worden gedeponeerd in de
daarvoor bestemde container.

Op de bedrijfslocatie wordt dit afval, bij voldoende hoeveelheid, afgevoerd door een erkend verwerkingsbedrijf.

Gevaarlijk afval, waaronder accu’s, batterijen, condensatoren, toners e.d

Kleine hoeveelheden van dit afval, moet vanaf  de werklocatie worden afgevoerd naar de bedrijfslocatie en worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde container. Het vrijkomende afval op de bedrijfslocatie wordt in dezelfde containers gedaan Op de bedrijfslocatie wordt het chemisch afval, bij voldoende hoeveelheid, afgevoerd door een erkend verwerkingsbedrijf. Grote hoeveelheden, worden vanaf de werklocatie afgevoerd door een erkend verwerkingsbedrijf

Geluid waaronder transport van materialen, uitvoering van werkzaamheden en gebruik 
handgereedschappen 
Op de bedrijfslocatie is de geluidsoverlast door transport van ondergeschikt belang. Op de werklocatie zal vooral in woonkernen, zoveel als mogelijk, rekening worden gehouden met het tijdstip van de werkzaamheden om zodoende de geluidsoverlast te beperken

Ter voorkoming van geluidshinder worden maatregelen bij de bron getroffen (geluiddempers). Verder wordt er voldaan aan de milieuvoorschriften. Bij aanschaf van nieuw materieel wordt eveneens beoordeeld op geluidsniveau.

Milieu-effecten wagenpark
In de nabije toekomst zal een elektrisch wagenpark de uitdaging worden. Het milieueffect dat nu door het bedrijf kan worden beïnvloed is het brandstofverbruik. De bedrijfswagens zijn gemiddeld 4 tot 6 jaar in gebruik en worden aangeschaft met de bedoeling de laatste motor-technologie te gebruiken. Energie-zuinig rijgedrag wordt aangemoedigd.

BRI Groep en Trias Energetica:

Het besparen van energie en milieu gaat in drie stappen, de Trias Energetica.
Stap 1 Gebruik zo min mogelijk energie. ( ook bijvoorbeeld optimale stooklijn-instelling)

Stap 2 Gebruik duurzame energie, denk aan PV-cellen en WKO.

Stap 3 Gebruik energie van bronnen die op kunnen raken (aardgas) zo slim mogelijk.

Voor duurzaam bouwen: neem zoveel mogelijk maatregelen in stap 1, kan dat niet meer, neem dan maatregelen uit stap 2 en als het echt niet anders kan maatregelen uit stap 3.

Ook op materiaalgebruik zijn de drie stappen van  de trias energetica van toepassing:

1-Voorkom onnodig gebruik (en dus ook verspilling). Beperk het gebruik van grondstoffen.

2-Gebruik eindeloze bronnen. De keuze voor vernieuwbare/groene grondstoffen, zoals 
duurzaam geproduceerd hout, vlas, leem, enzovoort beperkt het gebruik van (eindige) primaire grondstoffen.
3-Gebruik eindige bronnen effectief. Kies bijvoorbeeld voor 'lichte constructies', gebruik 
secundaire grondstoffen (bijv. recycled pvc), maak constructies demontabel en pas prefab-onderdelen toe (deze geven minder bouwafval en maken gecontroleerde verwerking mogelijk). Maar ook: zorg voor het sluiten van bouwstofkringlopen, vermijd stoffen en materialen met negatieve milieueffecten, enzovoort.
In nagenoeg alle projecten van de laatste paar jaar konden we duurzaamheid toepassen en velen zullen er volgen.