Maatschappelijk verantwoord ondernemen door BRI Groep:

Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Al sinds 2007 houden we ons daarom bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om voor toekomstige generaties een leefbaar klimaat te kunnen garanderen, moet er beter met de natuur en de mensheid worden omgegaan. We werken daarom volgens het cradle to cradle principe. Elke grondstof en elk materiaal dat voor een product gebruikt wordt, moet ook weer hergebruikt kunnen worden. Dit doen we voor ons personeel, onze leveranciers én onze opdrachtgevers.


Personeel

Voor onze medewerkers creëren we een werkklimaat waarin iedereen zich thuis voelt. We besteden veel aandacht aan persoonlijk welzijn en veiligheid. Voor de medewerkers organiseren we van alles in het kader van gezond leven en werken. Betrokkenheid bij onze medewerkers vinden we erg belangrijk, daarom betrekken we hun bij het inrichten van het bedrijfsproces. Ons beleid is gericht op een langdurige, goede relatie met onze medewerkers om zo het kwaliteitsniveau op peil te houden.


Leveranciers

We leveren een groot aantal materialen en apparatuur bij onze opdrachtgevers. Voor de door ons geleverde materialen hebben we ook afspraken gemaakt met betrekking tot duurzaamheid en kwaliteit. We werken daarom samen met een inkooporganisatie die achter onze duurzaamheidsgedachte staat. Een van de criteria is de mate waarin de leverancier de duurzaamheidvisie onderschrijft. Op deze manier verzekeren we ons van duurzaamheid en kwaliteit door de hele keten heen.


Opdrachtgevers

We zitten graag met de opdrachtgever om de tafel om te praten over duurzaamheidvraagstukken met betrekking tot installaties. Door met de opdrachtgever diverse mogelijkheden te bespreken proberen we een balans te vinden tussen kwaliteit, duurzaamheid en kostprijs. Wij kijken niet alleen naar de kostprijs bij ontwikkeling maar ook naar de kosten van exploitatie en energieverbruik in de toekomst. Hierdoor vallen de Total Cost of Ownership over de hele levenscyclus van een te ontwerpen gebouw vaak gunstiger uit. We zijn een voorloper op het gebied van het werken met Building Information Modelling (BIM). Hierdoor kunnen onze opdrachtgevers veel voordeel behalen in het kader van duurzaamheid en hergebruik van materialen.


BRI Groep is ISO 14001 gecertificeerd, onderdeel hiervan is de milieuzorg.

Milieubewust installeren is voor de BRI Groep een belangrijke opgave. Binnen de BRI Groep zijn de milieuregels en milieuprocedures opgesteld die ervoor moeten zorgdragen dat het milieu bij de realisatie van projecten zo min mogelijk wordt belast. We hebben een ARBO-beleidsmedewerker die tevens milieuzaken in zijn portefeuille heeft.


Ter ondersteuning van de medewerkers is een milieu-informatiepunt beschikbaar (hoofd uitvoering) waarbij iedere medewerker van de BRI Groep terecht kan met vragen betreffende bouwafval en milieu. Informatie wordt verstrekt over wettelijke regelingen, verordeningen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van milieu en ervaringen op andere bouwplaatsen.

De milieu regels die door de BRI Groep zijn opgesteld en dienen te worden nageleefd zijn:

 • Het opnemen van bepalingen in de algemene inkoop-en onderaannemingsvoorwaarden met betrekking tot het vrijkomen van afval
 • Overleg met leveranciers in welke mate hun emballage wordt teruggenomen
 • Breuk en afkeur wordt zoveel mogelijk voorkomen door inspectie inde fabriek of bij aflevering
 • Materialen worden zoveel mogelijk op maat en in de juist hoeveelheden afgeroepen
 • Materialen worden op de juiste wijze opgeslagen, zonodig beschermd tegen vocht, weersinvloeden, beschadigingen en ontstekingsbronnen in verband met brand
 • Bruikbare materiaalresten worden zoveel mogelijk hergebruikt of verkocht
 • Kabelhaspels en pallets worden zoveel mogelijk door de leverancier retour genomen
 • Afval wordt niet verbrand
 • Overslag, aftappen of overgieten van schadelijke vloeistoffen vindt boven een opvangbak plaats
 • Het scheiden inzamelen van recyclebaar en niet-recyclebaar afval
 • Restanten kabel, pvc en overige kunststoffen worden ingezameld en gescheiden van metaal, papier en verpakkingsmateriaal
 • De snijverliezen van kabels en buizen tot een minimum te beperken
 • Indien mogelijk wordt er gekozen voor minder milieu belastende materialen
 • Orde en netheid op de bouwplaats wordt goed gehandhaafd

Milieuprocedures:
Procedures die door de BRI Groep zijn getroffen om de milieuverontreiniging op de bouwplaatsen terug te dringen zijn:

Huisafval / papier / kabelresten
:dit wordt zowel op bedrijfslocatie als werklocatie in de 
daarvoor bestemde containers gedeponeerd en door de gemeentelijke of een
verwerkingsbedrijf afgevoerd.

Lichtbronnen + armaturen
: Bij uitvoering van een project  wordt zo mogelijk vooraf bepaalt, 
of er sprake is van het vrijkomen en de verplichting tot het afvoeren van dit afval.
Op de 
projectbon of werkbon wordt dit genoteerd. Kleine hoeveelheden van dit afval, moet vanaf  de werklocatie worden afgevoerd naar de bedrijfslocatie en worden gedeponeerd in de
daarvoor bestemde container.

Op de bedrijfslocatie wordt dit afval, bij voldoende hoeveelheid, afgevoerd door een erkend verwerkingsbedrijf.

Gevaarlijk afval, waaronder accu’s, batterijen, condensatoren, toners e.d

Kleine hoeveelheden van dit afval, moet vanaf  de werklocatie worden afgevoerd naar de bedrijfslocatie en worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde container. Het vrijkomende afval op de bedrijfslocatie wordt in dezelfde containers gedaan Op de bedrijfslocatie wordt het chemisch afval, bij voldoende hoeveelheid, afgevoerd door een erkend verwerkingsbedrijf. Grote hoeveelheden, worden vanaf de werklocatie afgevoerd door een erkend verwerkingsbedrijf

Geluid waaronder transport van materialen, uitvoering van werkzaamheden en gebruik 
handgereedschappen 
Op de bedrijfslocatie is de geluidsoverlast door transport van ondergeschikt belang. Op de werklocatie zal vooral in woonkernen, zoveel als mogelijk, rekening worden gehouden met het tijdstip van de werkzaamheden om zodoende de geluidsoverlast te beperken

Ter voorkoming van geluidshinder worden maatregelen bij de bron getroffen (geluiddempers). Verder wordt er voldaan aan de milieuvoorschriften. Bij aanschaf van nieuw materieel wordt eveneens beoordeeld op geluidsniveau.

Milieu-effecten wagenpark
In de nabije toekomst zal een elektrisch wagenpark de uitdaging worden. Het milieueffect dat nu door het bedrijf kan worden beïnvloed is het brandstofverbruik. De bedrijfswagens zijn gemiddeld 4 tot 6 jaar in gebruik en worden aangeschaft met de bedoeling de laatste motor-technologie te gebruiken. Energie-zuinig rijgedrag wordt aangemoedigd.

BRI Groep en Trias Energetica:

Het besparen van energie en milieu gaat in drie stappen, de Trias Energetica.
Stap 1 Gebruik zo min mogelijk energie. ( ook bijvoorbeeld optimale stooklijn-instelling)

Stap 2 Gebruik duurzame energie, denk aan PV-cellen en WKO.

Stap 3 Gebruik energie van bronnen die op kunnen raken (aardgas) zo slim mogelijk.

Voor duurzaam bouwen: neem zoveel mogelijk maatregelen in stap 1, kan dat niet meer, neem dan maatregelen uit stap 2 en als het echt niet anders kan maatregelen uit stap 3.

Ook op materiaalgebruik zijn de drie stappen van  de trias energetica van toepassing:

1-Voorkom onnodig gebruik (en dus ook verspilling). Beperk het gebruik van grondstoffen.

2-Gebruik eindeloze bronnen. De keuze voor vernieuwbare/groene grondstoffen, zoals 
duurzaam geproduceerd hout, vlas, leem, enzovoort beperkt het gebruik van (eindige) primaire grondstoffen.
3-Gebruik eindige bronnen effectief. Kies bijvoorbeeld voor 'lichte constructies', gebruik 
secundaire grondstoffen (bijv. recycled pvc), maak constructies demontabel en pas prefab-onderdelen toe (deze geven minder bouwafval en maken gecontroleerde verwerking mogelijk). Maar ook: zorg voor het sluiten van bouwstofkringlopen, vermijd stoffen en materialen met negatieve milieueffecten, enzovoort.
In nagenoeg alle projecten van de laatste paar jaar konden we duurzaamheid toepassen en velen zullen er volgen.